Status prawny

 • Drukuj

 

 Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi

jest jednostką publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Programu Wychowawczego Szkoły,
 • Programu Profilaktycznego,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej
  • Regulaminu świetlicy szkolnej

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Praga-Północ m. st. Warszawy.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.