Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

         Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pragi-Północ m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 21.11.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu z dnia 21.11.2016 r.

Przetargi (2)

-->> wynik ostatnio dodanego przetargu


-->> wszystkie przetargi

 

Witamy

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej:

  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)
  • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia  2007 r.
    w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)